Intervizijos VSPC


Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Rasa Nastajienė 2023 m. (kartą per ketvirtį) organizavo intervizijas Paramos šeimai skyriaus socialiniams darbuotojams darbui su šeima.

Intervizijos vykdomos taikant intervizijos, kaip profesinės pagalbos, metodą, skirtą pagalbą teikiančių profesijų praktikams, siekiant asmeninio, profesinio tobulėjimo ir veiklų rezultatyvumo.

Praktikų profesionalumui ugdytis būtinas nuolatinis profesinės veiklos permąstymas, reflektavimas, savo ir kitų kolegų patyrimų aptarimas ieškant veiksmingesnių situacijų sprendimų, naujų veikimo modelių, būdų, strategijų.

Intervizijoje dalyvavo darbuotojai, siekiantys užtikrinti nuolatinio ir nepertraukiamo grupės proceso pasitikėjimą, susikalbėjimą, vienas kito supratimą, kokius žingsnelius atlikti dirbant su riziką patiriančiomis šeimomis ir jų vaikais. Intervizijos metu buvo kuriama grupės bendravimo kultūra, buvo ugdomi bendravimo su riziką patiriančiomis šeimomis ir jų vaikais gavėjų santykio aspektai. Tokiu būdu buvo siekiamas kiekvieno dalyvio profesinis augimas.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.