Socialinės globos skyrius

Globos skyriaus nuostatai

Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus (toliau – Globos skyrius) tikslas – tenkinti žmonių, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, o jų vaikai ar kiti giminaičiai dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti, gyvybinius poreikius ir spręsti iškylančias socialines problemas, užtikrinant jų nuolatinę priežiūrą ir saugią aplinką.

Globos skyrius teikia trumpalaikes ir ilgalaikes socialinės globos paslaugas žmonėms, kuriems reikalinga globa ir slauga, žmonėms, kurie negali gyventi savarankiškai, o jų vaikai dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.

Globos skyriuje stacionarios socialinės paslaugos teikiamos 24 gyventojams. Globos skyriaus gyventojams teikiamos integruotos socialinės ir slaugos paslaugos. Paslaugos atitinka kiekvieno asmens sveikatos būklę bei jo poreikius ir pageidavimus. Klientų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio užimtumą, taikant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo užsiėmimus, individualius ir grupinius. Ugdomi elementarūs darbo įgūdžiai, apsitarnavimo įgūdžiai, palaikomos smulkiosios motorikos funkcijos, taip išlaikant klientų fizinį aktyvumą. Kiekvieno asmens kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesnį. Organizuojami pasivaikščiojimai lauke, kiekvieną dieną, esant palankioms oro sąlygoms, planuojamos išvykos į gamtą ir miesto renginius. Su gyventojais dirbama komandinio darbo principu. Tenkinamos ne tik buitinės, fizinės, bet ir psichologinės, socialinės, kultūrinės ir dvasinės kiekvieno gyventojo reikmės. Sudaromos sąlygos gyventojams dalyvauti įvairiuose organizuojamose renginiuose. Plėtojami gyventojų socialiniai kontaktai su kitų įstaigų specialistais ir jų ugdytiniais, sudaromos sąlygos bendrauti su savo šeimos nariais ir draugais laiškais, telefonu (planuojama suteikti galimybę bendrauti internetu). Užtikrinamos ir ginamos asmens teisės, neatsižvelgiant į asmens veiksnumą ar sveikatos būklę. Kiekvienam klientui vertinami poreikiai, pildoma anketa interesams ir pageidavimams sužinoti bei sudaromas individualus socialinės globos planas, kuris reikalui esant peržiūrimas ir patikslinamas.

Mokestis už gyvenimą Globos skyriuje
Nustatomas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Mokama ne daugiau kaip 80 % asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatyto turto vertės normatyvą, už bazines paslaugas. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

Kontaktiniai duomenys:

Socialinė darbuotoja Taida Kringelienė
Bendrosios praktikos slaugytoja Asta Petrauskienė
Tel. (8 386) 71 520
Taikos pr. 13, Visaginas

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.