Asmeninė pagalba žmonėms su negalia

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.
Kas gali gauti? Asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas? Atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas? Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).
Ar asmeninė pagalba yra mokama? Jei asmens pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP)dydžiai (t. y. 256 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo pajamų:

asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (256 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), – 10 proc. asmeninės pagalbos valandinio įkainio*, t. y. 0,70 Eur už 1 val., bet ne daugiau nei 5 proc. asmens pajamų per mėnesį;
asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), – 15 proc. asmeninės pagalbos valandinio įkainio*, t. y. 1,05 Eur už 1 val., bet ne daugiau nei 10 proc. asmens pajamų per mėnesį;
asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (640 Eur), – 20 proc. asmeninės pagalbos valandinio įkainio*, t. y. 1,40 Eur už 1 val., bet ne daugiau nei 15 proc. asmens pajamų per mėnesį;
asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius (640 Eur), – 20 proc. asmeninės pagalbos valandinio įkainio*, t. y. 1,40 Eur už 1 val., bet ne daugiau nei 20 proc. asmens pajamų per mėnesį.

Kai asmeniui teikiama socialinė priežiūra ar dienos socialinė globa, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.
Kaip gauti? Kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (tel. pasiteirauti (8 386) 36 035). Asmuo ar jo atstovas užpildo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, socialinis darbuotojas įvertina asmeninės pagalbos poreikį. Visagino savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo / netikslingumo. Asmeninės pagalbos teikėjas – Visagino socialinių paslaugų centras.
* Asmeninės pagalbos valandinis įkainis – 7,00 eurai.

Daugiau informacijos: http://www.ndt.lt/

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo”,
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. ĮV-E-363 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo Visagino savivaldybėje”;
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. ĮV-E-401 „Dėl asmeninės pagalbos valandinio įkainio nustatymo”.
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. ĮV-E-424 „Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo bei mokėjimo už asmeninę pagalbą Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Prašymas gauti asmeninę pagalbą

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.