Transporto paslaugos

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS TEIKIA TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGAS

Su Visagino socialinių paslaugų centro Transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-54, galite susipažinti čia.

Transporto organizavimo paslauga teikiama pagal poreikį Visagino savivaldybės gyventojams, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Konsultacijos dėl transporto organizavimo paslaugos teikimo teikiamos kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) telefonu 8 612 63 358 ir elektroniniu paštu vspc@vspc.lt.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, norėdamas gauti transporto organizavimo paslaugą, kreipiasi ne vėliau nei prieš tris dienas iki transporto organizavimo paslaugų teikimo dienos į VSPC darbuotoją, atsakingą už transporto organizavimo paslaugos teikimą, ir susitaria dėl reikalingų dokumentų pateikimo būdo ir pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą dėl transporto organizavimo paslaugų teikimo;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje);
  • neįgaliojo ir (ar) pensininko pažymėjimą;
  • pažymas apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas, jeigu SPIS sistemoje nėra duomenų;
  • kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos reikalingumą.

Transporto organizavimo paslauga teikiama pagal Visagino savivaldybės tarybos sprendimą. Vieno kilometro kaina – 0,35 Eur.

Mokėjimas už transporto organizavimo paslaugas:

1.1. vaikui su negalia ir jo šeimai, suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai, senyvo amžiaus asmeniui ir jo šeimai, socialinę riziką patiriančiai šeimai – 50 proc. Visagino savivaldybės tarybos patvirtintos paslaugos kainos už 1 km;

1.2. kitiems asmenims, kurie dėl ligos negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu – 100 proc. Visagino savivaldybės tarybos patvirtintos paslaugos kainos už 1 km.

  • Asmeniui (šeimai), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius, transporto organizavimo paslaugos teikiamos nemokamai.
  • Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.
  • Transporto organizavimo paslaugų reikalingo asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo (šeima) nesutinka su Visagino savivaldybės tarybos nustatytu mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dydžiu ir pageidauja šias paslaugas gauti nemokamai. Asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už mokamas transporto organizavimo paslaugas vertina VSPC darbuotojas organizuojantis transporto paslaugas.
  • Asmuo (šeima) už transporto organizavimo paslaugas moka pagal 1 km tarifą Visagino savivaldybės tarybos patvirtintos paslaugos kainos į nurodytą VSPC banko sąskaitą vieną dieną prieš suteikiant transporto organizavimo paslaugas.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.