Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras yra Visagino socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, esantis adresu Vilties g. 5, Visaginas. Oficialiai padalinys savo duris atvėrė 2016 m. balandžio 6 d.

Vaikų dienos centras teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padedant vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Paslauga yra teikiama nemokamai mokyklinio amžiaus vaikams ištisus metus, pateikus tėvų ar kitų oficialių vaiko atstovų pagal įstatymą prašymą tiesiogiai atvykus į Vaikų dienos centrą.

Paslauga teikiama kiekvieną darbo dieną (prieš šventinę dieną, darbo laikas trumpinamas 1 val.):

  • pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 10.15 iki 19.00 val.;
  • penktadieniais – nuo 9.30 val. iki 17.00;
  • paslaugos teikiamos ir visą moksleivių atostogų laiką.

Vaikų dienos centro uždaviniai:

  • užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
  • sukuriame sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti Vaikų dienos centro veiklose;
  • ugdome santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą;

Vaikų dienos centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • teikia akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);
  • teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;
  • formuoja maisto ruošos įgūdžius;
  • teikia socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio užimtumą ir mokymosi atostogų laikotarpiais bei vasarą.

Turime sąlygas visaverčiam asmenybės vystymui. Erdvę, pritaikytą turiningam ir saugiam vaikų laisvalaikio praleidimui bei asmeninių įgūdžių ugdymui ( kompiuterinė klasė, sporto salė; valgomasis ).

Kontaktiniai duomenys:
Vyriausioji socialinė darbuotoja Skirmantė Žigaitė
Tel. 8 671 25 915
Vilties g. 5, Visaginas

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.