Veiklos sritys

Visagino socialinių paslaugų centras (VSPC) įsteigtas Visagino miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-358. Tai yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri vykdo savo veiklą pagal patvirtintus nuostatus.

VSPC veiklos tikslas – teikti socialines paslaugas įvairioms socialinėms žmonių grupėms, rūpintis jų socialine integracija, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo išsaugojimą, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

VSPC svarbiausias uždavinys – organizuojant struktūrinių skyrių darbą, teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas seniems žmonėms ir žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, asmenims, neturintiems socialinių įgūdžių, benamiams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir kitiems, turintiems socialinių problemų.

VSPC veikia šie padaliniai:

  1. Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius;
  2. Bendruomenės skyrius;
  3. Nakvynės namai;
  4. Pagalbos namuose skyrius;
  5. Paramos šeimai skyrius;
  6. Vaikų dienos centras;
  7. Savarankiško gyvenimo namai.

VSPC teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrines, maitinimo organizavimo, laikino apnakvindinimo, socialinės priežiūros (pagalbos namuose), socialinės globos (dienos, ilgalaikės, trumpalaikės), socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, teikiama psichologinė pagalba ir kt.

VSPC klientai: senyvo amžiaus žmonės, neįgalieji, smurtą šeimoje patiriančios moterys ir vaikai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, bedarbiai, benamiai, asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, ir kt.

VSPC:

aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis (valstybės biudžeto lėšos);
aprūpina maisto produktais asmenis, praradusius pragyvenimo šaltinius. ​