Veiklos sritys

Visagino socialinių paslaugų centras (VSPC) įsteigtas Visagino miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-358. Tai yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri vykdo savo veiklą pagal patvirtintus nuostatus.

VSPC veiklos tikslas – teikti socialines paslaugas įvairioms socialinėms žmonių grupėms, rūpintis jų socialine integracija, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo išsaugojimą, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

VSPC svarbiausias uždavinys – organizuojant struktūrinių skyrių darbą, teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas seniems žmonėms ir žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, asmenims, neturintiems socialinių įgūdžių, benamiams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir kitiems, turintiems socialinių problemų.

VSPC veikia šie padaliniai:

  1. Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius;
  2. Bendruomenės skyrius;
  3. Nakvynės namai;
  4. Pagalbos namuose skyrius;
  5. Paramos šeimai skyrius;
  6. Vaikų dienos centras;
  7. Savarankiško gyvenimo namai.

VSPC teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrines, maitinimo organizavimo, laikino apnakvindinimo, socialinės priežiūros (pagalbos namuose), socialinės globos (dienos, ilgalaikės, trumpalaikės), socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, teikiama psichologinė pagalba ir kt.

VSPC klientai: senyvo amžiaus žmonės, neįgalieji, smurtą šeimoje patiriančios moterys ir vaikai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, bedarbiai, benamiai, asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, ir kt.

VSPC:

aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis (valstybės biudžeto lėšos);
aprūpina maisto produktais asmenis, praradusius pragyvenimo šaltinius. ​

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.