VSPC SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO (-ĖS) PAREIGOMS EITI


Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.

Įmonės kodas: 300079075.

Pareigybė: VSPC vyriausiasis buhalteris (-ė).

Pareigybės dydis – 1 etatas (40 (keturiasdešimt) darbo valandų per savaitę.

Pareigybės paskirtis – tvarkyti VSPC buhalterinę apskaitą ir vykdyti išankstinę finansų kontrolę siekiant užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą; kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai; užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė nustatytu laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Skelbimas galioja iki: 2024-05-21

  

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
 3. Vyriausiasis buhalteris turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir atskaitomybės sudarymą, biudžeto planavimą, darbo teisinius santykius, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, laikytis tarnybinio etiketo, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų.
 4. Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo III kategoriją.
 5. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis VSPC nuostatais, VSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, VSPC direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais dokumentacijos tvarkymą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
 6. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 7. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus (MS Office programiniu paketu, sistemomis FinNet, FinISA, Finalga ir VSAKIS).

Funkcijos:

 1. Vyriausiasis buhalteris vykdo šias funkcijas:
  • teikia VSPC direktoriui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;
  • registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
  • rengia VSPC finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas;
  • VSPC direktoriaus pavedimu surašo ir pasirašo apskaitos dokumentus;
  • VSPC direktoriaus pavedimu vykdo išankstinę finansų kontrolę, atsiskaitymų kontrolę – pasirašo ūkinių operacijų dokumentus, tuo patvirtindamas, kad:
   • ūkinė operacija yra teisėta;
   • dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti;
   • ūkinei operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų.
  • teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus centro direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, ir savivaldybių institucijoms;
  • laiku apskaičiuoja ir deklaruoja centrui privalomus mokėti mokesčius;
  • nedelsdamas informuoja VSPC direktorių ir (ar) jo pavedimu kitą asmenį apie atskleistus neteisėtus VSPC darbuotojo veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo);
  • atlieka kitas VSPC direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu ir finansinių, biudžeto vykdymo rinkinių, statistinių ir kitų reikalingų ataskaitų pagal buhalterinės apskaitos duomenis parengimu;
  • tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus formuoja jų bylas ir nustatyta tvarka tinkamai paruoštus perduoda į centro archyvą;
  • vykdo su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSPC direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai

 

Darbo užmokestis: 1,20–1,26 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Darbo užmokestis nuo 2142 Eur iki 2250 Eur (neatskaičius mokesčių).

 Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
 2. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534);

 

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą http://portalas.vtd.lt/

El. pašto adresas: vspc@vspc.lt

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (+370 386) 70 053, 70 220, el. p. vspc@vspc.lt

Skelbimas galioja iki: 2024-05-21.

 __________________

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.