VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS IR PLĖTRA LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE


2023 m. sausio 2 d. Visagino socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti projektą Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“. Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Šis projektas sudaro galimybę tęsti integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) teikimą  Visagino gyventojams. Nuo 2013 metų slaugos paslaugas dėka projektui teikiamos nemokamai.

Projekto trukmė: 2023 m. sausio 2 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

  1. Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  2. Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Paslaugos teikiamos mobilios komandos principu. Komandą sudaro: socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai (socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, prireikus – psichologas, reabilitacijos specialistas ir kt.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą planuojama suteikti ne mažiau 50 asmenų.

Projekto metu numatoma teikti konsultacijas neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims bei juos namuose prižiūrintiems šeimos nariams, psichologinė pagalba neįgaliems senyvo amžiaus asmenims ir juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams. Taip pat reabilitacijos paslaugas (kineziterapeuto) neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims.

Planuojamas integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų narių kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas, aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga ir įrenginiais, kurie reikalingi integralios pagalbos teikimui. Projekto įgyvendinimo metu numatomi neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Numatoma, kad projekto vykdymo metu bus pakelta darbuotojų profesinė kvalifikacija, suteiktos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos ne mažiau 50 gavėjų, patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių vaikų, suaugusių asmenų su negalia  ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais, suteikta psichologinė pagalba gavėjams, artimiesiems ir darbuotojams, paskatintas šeimos narių ir bendruomenės įsitraukimas į neformaliosios pagalbos teikimą.

Suinteresuotus asmenis dėl paslaugų ir išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Visagino socialinių paslaugų centrą, adresu Taikos pr.13, Visaginas, 11 kab. ir 2 kab.  arba telefonais 8 674 53 865,  (8 386) 70 603, el. p. lina.ciceniene@vspc.lt

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.