VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ, GAUNANČIŲ BENDRĄSIAS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, KOKYBĖS VERTINIMAS, 2022 m.


Socialinių paslaugų kokybės klausimas išlieka svarbiausias vertinant socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą.  Visagino socialinių paslaugų centre nuolat stebima, analizuojama socialinių paslaugų kokybė. Uždaviniai, atitikti socialinių paslaugų kokybės standartus, pateisinti paslaugų gavėjų ir darbuotojų  lūkesčius išlieka prioritetiniais.

VSPC darbuotojai yra pasirengę teikti kokybiškas paslaugas, nuolat kelia kvalifikaciją, įgyja profesines kvalifikacijas, o paslaugų gavėjai  atkreipia dėmesį į paslaugų teikėjų suinteresuotumą, mandagumą, pagarbą, išvaizdą, kalbą, vertinama individualų dėmesį, tikisi dėmesingo aptarnavimo, vertina ar paslauga atlikta laiku.

2022 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais, Visagino socialinių paslaugų centre (toliau – VSPC) buvo atliekamas bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimas.

Tyrimo tikslas – vertinti VSPC teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Tyrimui atlikti buvo naudojami trys klausimynai: paslaugų gavėjams, jų šeimos nariui, artimajam, suinteresuotiems asmenims, ir darbuotojams.

Tyrime dalyvavusių paslaugų gavėjų, jų šeimos narių, artimųjų, suinteresuotųjų asmenų, darbuotojų atsakymai yra anonimiški ir pateikiami tik rezultatų apibendrinimai.

VSPC bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės rodikliai pateikiami skaičiais ir procentine išraiška.

Tyrime dalyvavo 137 VSPC paslaugų gavėjai, 20 paslaugų gavėjų šeimos narių, artimųjų, suinteresuotų asmenų ir 68 darbuotojai teikiantys bendrąsias ir socialinės priežiūros socialines paslaugas.

Tyrimo rezultatai parodė, kad įstaigoje organizuojamų ir teikiamų socialinių paslaugų kokybė yra pakankamai gera. VSPC paslaugų gavėjai teikiamų socialinių paslaugų kokybę vertina aukščiausiu balu ir mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sąlygos, nusiskundimų ar siūlymų pateikimo galimybes vertina teigiamai. Paslaugų gavėjai teigia, kad VSPC darbuotojai skiria pakankamai laiko paslaugai suteikti ir teikiamų socialinių paslaugų pakanka. Taip pat įvertino, kad darbuotojai atsižvelgia į jų prašymus, pasiūlymus ir teikiamos socialinės paslaugos pateisina jų lūkesčius. Tyrimas parodė, kad paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais,  taip pat patvirtino, kad darbuotojai atvyksta į darbą laiku ir išdirba visą grafike nustatytą darbo laiką, yra mandagūs, atidūs, sprendžia jų problemas operatyviai ir sėkmingai.

VSPC bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų vertinimo rezultatus gali pasižiūrėti svetainėje čia

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.