VSPC SKELBIA KONKURSĄ SOCIALINĖS GLOBOS SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMS IR SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA SKYRIAUS KINEZITERAPEUTO (-ĖS) PAREIGOMS EITI


Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.

Įmonės kodas: 300079075.

Pareigybė: VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus kineziterapeutas (-ė).

Pareigybės dydis – 0,75 etato (30 (trisdešimt) darbo valandų per savaitę.

Pareigybės paskirtis – kineziterapijos paslaugas teikti VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus klientams.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Skelbimas galioja iki: 2024-03-22.

  

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį, aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį medicinos srities išsilavinimą. Užsienyje įgyta kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Teikti paslaugas turint Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą numerį spaudui ir licenciją kineziterapijos paslaugoms teikti.
 3. Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
 4. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo veiklą, Lietuvos MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius profesinę veiklą.
 5. Kineziterapeuto kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja kvalifikaciją suteikiančių studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę kineziterapijos mokslo ir praktikos pažangą.
 6. Kineziterapeutas turi žinoti:
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūrą ir funkcijas;
  • sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
  • matematinės statistikos pagrindus;
  • sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus;
  • darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus;
  • pagrindinius sveikatos statistikos rodiklius;
  • Lietuvoje vykdomas prevencines programas ir jų ryšį su sveika gyvensena;
  • pagrindinius sveikatos draudimo principus ir rūšis;
  • naudojimosi informacinėmis duomenų bazėmis būdus;
  • Tarptautinę funkcijų sutrikimų, negalios ir sveikatos klasifikaciją (TFK);
  • ligų, traumų, apsigimimų rizikos veiksnius, priežastis, ligų simptomus bei eigą.
 7. Kineziterapeutas turi išmanyti:
  • žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, biomechaniką, kineziologiją;
  • žmogaus augimo ir vystymosi bei amžiaus ir lyties ypatumus;
  • kineziterapijos poveikį žmogaus organizmui;
  • ergonomikos principus;
  • fizinių ir fizikinių veiksnių poveikį ir taikymą;
  • judesių valdymą;
  • fizinių pratimų atlikimo principus;
  • fiziologinius, patologinius, struktūrinius ir funkcinius pokyčius, kurie gali  turėti įtakos paciento sveikatos būklei ir kineziterapijos eigai;
  • įvairaus amžiaus žmonių psichosocialinės elgsenos ypatumus;
  • paciento, jo šeimos narių, kitų pacientą prižiūrinčių asmenų mokymo principus, informacijos pateikimo principus;
  • sveikos gyvensenos principus;
  • medicininės reabilitacijos komandos ir komandos narių darbo principus;
  • jutimų ir refleksų vertinimo principus;
  • pirmosios medicinos pagalbos teikimo pagrindus;
  • masažo pagrindus.
 8. Kineziterapeutas turi mokėti:
  • rinkti, analizuoti ir kritiškai vertinti su paciento sveikatos būkle susijusią informaciją;
  • įvertinti ir dokumentuoti tyrimo rezultatus bei nustatyti kineziterapijos mastą;
  • nustatyti kineziterapinę diagnozę ir prognozę;
  • vadovaudamasis informacija apie paciento sveikatos būklę ir nustatytą kineziterapinę diagnozę, sudaryti kineziterapijos planą, programą;
  • pagal kompetenciją įvertinti pasikeitusią paciento sveikatos būklę ir keisti ar nutraukti kineziterapiją (procedūrą), vertinti jos efektyvumą ir tinkamai tai dokumentuoti;
  • teikti pirmąją medicinos pagalbą;
  • atlikti individualias ir grupines kineziterapijos procedūras;
  • savo klinikinius sprendimus grįsti moksliniais įrodymais.
 9. Kineziterapeutas procedūros metu pagal kompetenciją turi gebėti surinkti anamnezę, kurią sudaro demografiniai duomenys; socialiniai duomenys (užimtumas; gyvenamoji aplinka); bendra sveikatos būklė (savęs vertinimas, šeimos vertinimas); duomenys apie sveikatos įpročius; šeimos istorija (šeimos rizikos veiksniai); ligos istorija; esama situacija ir pagrindiniai nusiskundimai; funkcinė būklė ir fizinio aktyvumo lygis.
 10. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis VSPC nuostatais, VSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
 11. Taikyti tik įteisintus Lietuvoje fizioterapijos, kineziterapijos metodus.
 12. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.

Funkcijos:

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų, įstaigos, kurioje dirba, patvirtintų vidaus dokumentų (darbo reglamentų, tvarkų, diagnostikos, gydymo procedūrų) ir kitų teisės aktų nuostatų;
  • pagal kompetenciją teikti pirmąją medicinos pagalbą;
  • kokybiškai teikti kineziterapeuto paslaugas socialinės Globos skyriaus gyventojams pagal kompetenciją;
  • bendradarbiauti su Globos skyriaus socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, bendrosios praktikos slaugytoju, slaugytojo padėjėjais Globos skyriaus gyventojams teikiamų paslaugų klausimais;
  • dalyvauti Globos skyriaus klientų ISGP planų sudaryme;
  • tvarkyti darbo dokumentus, susijusius su kineziterapija (Globos skyriaus gyventojų asmens bylos, teikiamų paslaugų dokumentavimas, atliktų procedūrų apskaitos registras ir kt.);
  • nustatyti priemonių, reikalingų kineziterapijos paslaugoms Globos skyriaus gyventojams, teikti poreikį;
  • prižiūrėti inventorių, skirtą kineziterapijos užsiėmimams su Globos skyriaus gyventojams;
  • sekti kineziterapijos užsiėmimų metu Globos skyriaus gyventojų fizinės sveikatos būklę, pastebėjus sveikatoms sutrikimus, apie tai pranešti bendrosios praktikos slaugytojai, Globos skyriaus socialiniam darbuotojui;
  • atsiskaityti už atliekamas procedūras Globos skyriaus socialiniam darbuotojui;
  • įvertinti kineziterapijos programos efektyvumą ir tikslinti jos eigą;
  • savarankiškai vadovauti grupinėms ir individualioms kineziterapijos užsiėmimams;
  • sudaryti individualias kineziterapijos programas Globos skyriaus gyventojams;
  • parinkti metodikas atsižvelgiant į bendrą Globos skyriaus gyventojo sveikatos būklę;
  • planuoti kineziterapijos paslaugų teikimą paslaugų gavėjams ir sudaryti paslaugų teikimo grafikus;
  • rinkti ir sisteminti informaciją apie paslaugų gavėjų kineziterapijos poreikius;
  • informuoti Globos skyriaus gyventojus (jų šeimas, artimuosius) apie pasiektus ir laukiamus rezultatus;
  • rengti ketvirtinę, pusmetinę, metinę kineziterapijos paslaugų teikimo ataskaitą;
  • vykdyti su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSPC direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

 

Darbo užmokestis: 0,90–0,96 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Darbo užmokestis nuo 1607 Eur iki 1714 Eur (neatskaičius mokesčių).

 Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
 2. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534);

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą http://portalas.vtd.lt/

El. pašto adresas: vspc@vspc.lt

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 70 053, el. p. vspc@vspc.lt

Skelbimas galioja iki: 2024-03-22.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.