Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) bei Visagino šeimos ir vaiko gėrovės centro specialistų bendradarbiavimas siekiant kurti saugią ir įtraukią aplinką


Pasimatuok sparnus. Tokiu šūkiu 2024 m. birželio 25–29 d. visose Lietuvos savivaldybėse minima Vaikų globos savaitė. Šis svarbus renginys siekia atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globos aktualijas, skatinti globėjų ir įtėvių bendruomenės plėtrą bei užtikrinti globojamų vaikų gerovę. Šių metu pagrindinis simbolis – sparnai, simbolizuojantys ne tik galimybę skristi, bet ir augti žmogui kaip asmenybei. Šio metu vyko specialūs vaikų savaitės renginiai – susitikimai, piknikai, pokalbiai su globėjais, filmų peržiūros ir kt. Renginių metu visuomenei buvo pasakojama apie globą, jos svarbą, globėjo vaidmenį ir jo prasmingumą bei pagerbiami patys globėjai, padėkojant jiems už globojamus ar užaugintus vaikus.

Gegužės pabaigoje daugiau nei 5000 vaikų, netekusių tėvų globos, augo šeimos aplinkoje, t. y. daugiau nei 3700 globėjų (rūpintojų) ir budinčių globotojų šeimose, šeimynose. Skaičiuojama, kad kasdien Lietuvoje 6 vaikams reikalingi budintys globotojai ar globėjai. Nors požiūris į globą palyginus dabartį ir prieš 10 metų kardinaliai pasikeitė, deja, globėjų vis dar trūksta. Dar 1181 vaikų gyveno globos institucijose.

2024 m. birželio 26 d. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras organizavo šeimos pikniką „Valio vasara“. Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialiniai darbuotojai Jelena Petiukevič ir Olga Grigorjeva prisijungė prie Globos centro veiklų, padedant organizuoti renginį. Šventėje dalyvavo šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba. Pikniko metu vyko žaidimai, linksmybės, buvo skanios vaišės, konkursai, estafetės vaikams ir tėveliams. Renginio metu buvo viešinama ir populiarinama VSPC veikla, pabrėžta institucijų bendradarbiavimo svarba, padedanti stiprinti šeimos ir vaikų gerovę. Pasidalinta gerąją patirtimi dirbant su šeimomis ir jose augančiais vaikais.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas socialinėje srityje yra labai svarbus siekiant padėti vaikams, jų tėvams ir globėjams kurti saugią ir įtraukią aplinką, viešinant globą ir įvaikinimą Visagine. Kelerių metų nuoseklus ir nepaprastai svarbus darbas, kuriuo skleidžiame žinią visuomenei apie globos prasmę bei kviečiame žmones atverti savo širdis ir namų duris tėvų globos netekusiems vaikams, jau leidžia džiaugtis pozityviais pokyčiais.

Straipsnį parengė VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Jelena Petiukevič ir VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Olga Grigorjeva.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.