VSPC SKELBIA KONKURSĄ BENDRUOMENĖS SKYRIAUS UŽIMTUMO SPECIALISTO(-ĖS) PAREIGOMS EITI


Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.

Įmonės kodas: 300079075.

Pareigybė: VSPC Bendruomenės skyriaus užimtumo specialistas (-ė).

Pareigybės dydis – 0,5 etato (20 (dvidešimt) darbo valandų per savaitę.

Pareigybės paskirtis – organizuoti ir teikti kokybišką, pagal paslaugų gavėjų pomėgius, užimtumą, ugdyti ir palaikyti paslaugų gavėjų socialinius ir darbinius įgūdžius bei skleisti aktyvaus senėjimo idėjas.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Skelbimas galioja iki: 2023-02-07

  

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
 3. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti užimtumo efektyvumą, bendrauti ir įvertinti paslaugų gavėjų poreikius, sugebėjimus, galimybes, atsižvelgti į jo individualumą, vadovautis jo poreikiais ir parinkti užimtumo pobūdį.
 4. Užtikrinti asmenų užimtumą pagal jų poreikius.
 5. Žinoti etikos ir estetikos pagrindus, psichologijos pagrindus, bendravimo pagrindus, socialinio planavimo pagrindus, socialinių problemų kilmę ir jų sprendimo būdus, dokumentų tvarkymo ir duomenų rinkimo pagrindus.
 6. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Vyriausybės nutarimus ir Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų teikimą neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus žmonėms ir kt.
 7. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis VSPC nuostatais, VSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
 8. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 9. Privalo pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas.
 10. Turi nuolat siekti atnaujinti savo teorines slaugos žinias ir praktinius darbo įgūdžius bei gebėjimus.
 11. Laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus.

Funkcijos:

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • kartu su įstaigos darbuotojų komandos nariais ugdo, atstato ir palaiko paslaugų gavėjų asmeninius sugebėjimus, tenkina būtinuosius poreikius ir pageidavimus;
  • gerina paslaugų gavėjų socialinį gyvenimą, mažina jų socialinę atskirtį ir skatina socialinę integraciją į visuomenę, pasirenka ateities perspektyvą;
  • planuoja ir organizuoja užimtumo terapiją grupėse ir individualiai, užtikrina kokybišką užimtumo terapijos paslaugų teikimą paslaugų gavėjams;
  • planuoja ir organizuoja socialinį paslaugų gavėjų užimtumą, darbinę veiklą bei laisvalaikį, veda įvairius dailės, muzikos, sporto, dailiųjų amatų ir kt. užsiėmimus;
  • atlieka pavestus darbus, į veiklą įtraukia paslaugų gavėjus, ugdo jų saviauklą, saviugdą;
  • stebi paslaugų gavėjų socialinę ir sveikatos būklę, kai reikia, informuoja VSPC bendrosios praktikos slaugytoją;
  • skatina paslaugų gavėjus laikytis VSPC vidaus tvarkos taisyklių ir stebi, kad jos nebūtų pažeidžiamos, apie iškilusias konfliktines situacijas informuoja VSPC direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams, jeigu pats nesugeba pašalinti konflikto priežasties ar konflikto;
  • skatina paslaugų gavėjus elgtis etiškai, ugdo atsakingumo ir pareigingumo sau ir kitam jausmą;
  • skatina paslaugų gavėjus burtis į savigalbos grupes, aktyvina jų veiklą;
  • bendrauja ir bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais dėl pagalbos klientui gavimo bei kitais darbo klausimais;
  • rengia ir teikia VSPC direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams metinius užimtumo bei darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir skatinimo planus bei ataskaitas, užtikrina planų įgyvendinimą;
  • teikia pasiūlymus dėl užimtumo veiklos tobulinimo;
  • vykdo su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSPC direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Darbo užmokestis: 7,28–7,67 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Darbo užmokestis nuo 1354 Eur iki 1427 Eur (neatskaičius mokesčių).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
 2. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534);

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą http://portalas.vtd.lt/

El. pašto adresas: vspc@vspc.lt

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 70 053, el. p. vspc@vspc.lt

Skelbimas galioja iki: 2023-02-07.

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.