VSPC SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (-OS) SOCIALINIAMS REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI


Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.

Įmonės kodas: 300079075.

Pareigybė: VSPC direktoriaus pavaduotojas (-a) socialiniams reikalams.

Pareigybės dydis – 1 etatas (40 (keturiasdešimt) darbo valandų per savaitę.

Pareigybės paskirtis – užtikrinti socialinių paslaugų analizavimo, vertinimo, organizavimo, teikimo efektyvumą ir rezultatyvumą, socialinio darbo veiksmingumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, VSPC nuostatais.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal TERMINUOTĄ darbo sutartį (vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui).

Skelbimas galioja iki: 2023-07-28

 

 Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypties socialinio darbo socialinio darbo bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį.
  • Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo socialinėje srityje patirtį.
  • Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo III kategoriją.
  • Mokėti anglų ir/ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.
  • Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Socialinių paslaugų įstatymą, Socialinių paslaugų katalogą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą.
  • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius atvejo vadybos procesus.
  • Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis VSPC nuostatais, VSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, VSPC direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
  • Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
  • Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.
  • Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:
   • būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, atsakingas; gebėti bendrauti su įvairaus būdo žmonėmis;
   • vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;
   • pasitikėti savo klientu, būti objektyviam priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;
   • laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus;
   • laikytis socialinių darbuotojų etikos kodekso reikalavimų;
   • išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant strateginius veiklos planus ir programas;
   • būti susipažinusiam su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais;
   • išmanyti dokumentų valdymo, rengimo ir apskaitos taisykles ir jomis vadovautis rengiant VSPC raštus;

Funkcijos:

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • Metodiškai organizuoti ir planuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą.
  • Planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, teikiamų paslaugų ir paramos kokybę.
  • Stebėti ir vadovauti efektyvios komandos, suformuotos iš socialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų ir slaugytojų, darbui.
  • Taikyti įvairius socialinio darbo metodus, analizuoti teikiamas socialines paslaugas.
  • Teikti statistikos ir kitas privalomąsias atskaitomybės žinias.
  • Ginti Visagino savivaldybės bendruomenės ir VSPC teises ir interesus, pagal atskirą VSPC direktoriaus įsakymą atstovauti jiems už VSPC ribų.
  • Planuoti, organizuoti darbą grupėse bei individualiai.
  • Tirti ir analizuoti Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojų ir kitų VSPC skyrių klientų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, konfliktų priežastis, žodinius skundus, pareiškimus, pageidavimus, organizuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą.
  • Atlikti socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimą ir įsivertinimą, taikant paslaugų gavėjų, personalo grupines ir individualias apklausas, interviu, stebėjimo, anketavimo, socialinės įstaigos dokumentų analizės metodus.
  • Rengti VSPC strateginį ir metinį veiklos planus ir jų ataskaitas.
  • Kontroliuoti socialinių darbuotojų planų bei programų vykdymą.
  • Bendradarbiauti su kitų institucijų, analogiškų centrų bei kitų įstaigų specialistais, dalintis gerąja patirtimi su kolegomis.
  • Kontroliuoti socialinių darbuotojų tvarkomas klientų bylas.
  • Organizuoti ir dalyvauti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų susirinkimuose darbo gerinimo, problemų sprendimo, paslaugų teikimo klausimais.
  • Rengti socialinius projektus ir programas bei juos įgyvendinti.
  • Išmanyti planavimo metodiką ir gebėti planuoti įvairių rūšių socialines paslaugas.
  • Parinkti problemos sprendimo ir veiklos būdų alternatyvas, analizuoti tiesioginio socialinio darbo metodus, parinkti juos pagal intervencijos pobūdį ir VSPC išteklius.
  • Suprasti visuomenės socialinę, ekonominę, politinę struktūrą, jos ypatumus ir klientų gyvenimo sąlygas.
  • Kurti socialinių paslaugų duomenų bazę naudojant informacines technologijas ir rengti struktūrizuotas ataskaitas.
  • Parinkti tinkamus socialinių paslaugų vertinimo būdus ir taikyti socialinių paslaugų rezultatų vertinimo kriterijus.
  • Dirbti komandoje teikiant pagalbą, rengiant ir įgyvendinat socialinius projektus ir programas.
  • Organizuoti bei koordinuoti socialinio ir sveikatos priežiūros atsakingų VSPC darbuotojų darbą, ruošti įsakymų, kitų dokumentų projektus.
  • Kuruoti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sritį: informuoti darbuotojus, padėti rengiant dokumentus kvalifikacijai kelti, teikti ataskaitas ir kaupti duomenis apie VSPC darbuotojų kvalifikaciją.
  • Bendradarbiauti su specialistais ir VSPC klientų, gyventojų giminėmis, sprendžiant gyventojų socialinius ir medicininius klausimus.
  • Konsultuoti VSPC bendruomenės ir skyrių gyventojus ir/arba klientus savo kompetencijos ribose.
  • Tirti ir analizuoti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, teikti rekomendacijas, pasiūlymus darbui gerinti.
  • Rinkti VSPC socialinio darbo pažangios patirties informaciją, ją analizuoti ir apibendrinus įgyvendinti teigiamą patirtį.
  • Išmanyti darbo, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos normas bei taisykles, išmanyti pirmos pagalbos suteikimo būdus.
  • Suprasti socialinio darbo paskirties, tikslų, turinio ir metodų pokyčius pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinę politiką.
  • Tobulinti profesines žinias ir įgūdžius kursuose, seminaruose, konferencijose, stažuotėse ir kt., taikyti naujoves savo veikloje.
  • Organizuoti socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir socialinio darbo studentų praktinį mokymą.
  • Organizuoti bendradarbiavimą ir plėtoti pozityvų santykį organizacijoje, tarp kitų biudžetinių organizacijų, su skirtingomis visuomenės grupėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei žiniasklaida.
  • Vykdyti VSPC direktoriaus funkcijas, jo nesant.
  • Vykdyti su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSPC direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

 

Darbo užmokestis: 11,44–15,21 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Darbo užmokestis nuo 2128 Eur iki 2829 Eur (neatskaičius mokesčių).

 Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
 2. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534);
 5. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

El. pašto adresas: vspc@vspc.lt

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 70 053, 70 603, el. p. vspc@vspc.lt

Skelbimas galioja iki: 2023-07-28

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.