VSPC SKELBIA KONKURSĄ NAKVYNĖS NAMŲ VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI


Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.

Įmonės kodas: 300079075.

Pareigybė: VSPC Nakvynės namų vyriausiasis socialinis darbuotojas (-a).

Pareigybės dydis – 1 etatas (40 (keturiasdešimt) darbo valandų per savaitę.

Pareigybės paskirtis – organizuoti Nakvynės namų darbą teisės aktų nustatyta tvarka, koordinuoti veiklos procesus teikiant socialines paslaugas paslaugų gavėjams ir atsakyti už teikiamų paslaugų kokybę.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Skelbimas galioja iki: 2023-09-19

 

 Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinėje srityje patirtį.
  • šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo III kategoriją;
  • Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Socialinių paslaugų įstatymą, Socialinių paslaugų katalogą, Socialinės globos normas, Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą;
  • būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Visagino socialinių paslaugų centro nuostatais, Visagino socialinių paslaugų centro vidaus tvarkos taisyklėmis, Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu;
  • privalo žinoti ir išmanyti darbą komandoje, socialinį konsultavimą, socialinių problemų kilmę ir priežastis, jų sprendimo būdus, socialinio darbo metodus ir formas, socialinių darbuotojų etikos kodeksą, socialiniams darbuotojams keliamus kvalifikacinius reikalavimus;
  • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba informacinių technologijų žinių ir gebėjimų dirbti kompiuteriu profesinėje veikloje vartotojo lygiu;
  • išmanyti dokumentų valdymo (rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimus) taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.

Funkcijos:

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • organizuoja skyriaus darbą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • rengia padalinio veiklos planus ir ataskaitas;
  • organizuoja socialinių darbuotojų ir socialinio darbuotojo padėjėjų, kitų socialines paslaugas teikiančių specialistų darbą pagal pareigybių aprašymus ir vykdo pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • koordinuoja veiklos procesus teikiant socialines paslaugas paslaugų gavėjams ir atsako už teikiamų paslaugų kokybę;
  • kontroliuoja kasdieninę socialinių darbuotojų ir socialinio darbuotojo padėjėjų ir kitų skyriaus specialistų veiklą, darbo drausmę, užduočių, darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymų, VSPC nuostatų ir socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir VSPC vidaus tvarkos dokumentų vykdymą;
  • dalyvauja įstaigos strateginiame planavime, įstaigos metiniame veiklos planavime, planuoja skyriaus veiklą;
  • rengia padalinio darbuotojų užduotis ir įvertina jų veiklą;
  • teikia pasiūlymus VSPC direktoriui dėl darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
  • atstovauja VSPC interesus pagal kompetenciją įvairiose institucijose;
  • sudaro socialinių darbuotojų, padėjėjų ir kitų specialistų darbo grafikus ir užtikrina darbuotojų tikslingą darbo laiko panaudojimą;
  • rengia tvarkas, dokumentų projektus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą;
  • sudaro socialinių darbuotojų ir socialinio darbuotojo padėjėjų ir kitų skyriaus specialistų darbo ir atostogų grafikus;
  • pasitelkia savanorius organizuojant skyriaus darbą, koordinuoja jų veiklą;
  • vadovauja studentų praktikai;
  • bendradarbiauja su specialistais, institucijomis sprendžiant paslaugų gavėjų socialines problemas;
  • panaudoja metodinę medžiagą, padedančią efektyviau analizuoti socialinį darbą;
  • teikia socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams bei kitiems skyriaus specialistams metodinę paramą ir inicijuoja įvairių socialinio darbo metodų diegimą, jų pasirinkimą ir korektišką panaudojimą;
  • skatina socialinius darbuotojus ir kitus specialistus dalykiškai bendradarbiauti ir kelti savo profesinę kvalifikaciją;
  • analizuoja informaciją apie paslaugų gavėjų socialinę būklę;
  • informuoja ir konsultuoja socialinių paslaugų gavėjus jų teisių ir pareigų klausimais savo kompetencijos ribose;
  • atlieka skyriaus paslaugų kokybės tyrimus ir paslaugų teikimo efektyvumo vertinimą, siekdamas išsiaiškinti tobulintinas sritis, socialinių paslaugų kokybės gerinimui;
  • tiria ir analizuoja socialinių paslaugų gavėjų prašymus, skundus, ginčų priežastis, pareiškimus, pageidavimus, teikia siūlymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą keliamoms problemos spręsti bei trūkumams šalinti direktoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją;
  • organizuoja darbinius pasitarimus, susirinkimus kuruojamam personalui;
  • renka, kaupia, sistemina duomenis apie socialinių paslaugų gavėjus, pateikia statistinius duomenis jų pareikalavus;
  • imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto, kitų ekstremalių situacijų VSPC atvejais;
  • vykdo VSPC Vidaus darbo tvarkos taisyklių, šio pareigybės aprašymo, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus ir užtikrina pavaldžių darbuotojų šių reikalavimų laikymąsi;
  • laikosi konfidencialumo principo vykdant profesinę veiklą, vykdo asmens duomenų apsaugą;
  • tobulina kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
  • atstovauja įstaigose, institucijose, pagal kompetenciją, VSPC direktoriui pavedus;
  • vadovaujasi socialinio darbuotojo etikos kodeksu;
  • neperžengia kompetencijos ribų spręsdamas problemas ir priimdamas sprendimus, nušalina nuo pareigų neblaivius, apsvaigusius darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka;
  • savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, VSPC nuostatais, VSPC Vidaus tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, skyriaus darbo tvarkos aprašu ir nuostatais;
  • vykdo visus teisėtus administracijos ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius VSPC direktoriaus, jo pavaduotojų pavedimus, kad būtų pasiekti VSPC strateginiai tikslai ir užtikrinta VSPC paslaugų gavėjų gerovė.

 

Darbo užmokestis: 10,04–14,20 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Darbo užmokestis nuo 1867 Eur iki 2641 Eur (neatskaičius mokesčių).

 Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
 2. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534);
 5. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

El. pašto adresas: vspc@vspc.lt

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 70 053, el. p. vspc@vspc.lt

Skelbimas galioja iki: 2023-09-19

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.